Kursplan

Kursplan: Ekonomistyrning B

Kurskod: FÖ1047
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för internredovisningens uppbyggnad och visa en grundläggande kunskap om hur affärssystem fungerar i olika verksamhetsformer. (1)
  • redogöra för verksamhetsstyrningens historiska utveckling. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla in och värdera information för att kunna bedöma och argumentera för val av styrmetod. (3)
  • ge förslag på lämpligt internredovisningsupplägg beroende av verksamhet, såsom tillverkande-, tjänsteproducerande- och handelsföretag. (4)
  • beräkna olika behov av rörelsekapital vid händelser över tid. (5)
  • tolka principer för internprissättning och självständigt genomföra beräkningar av internpriser. (6)

Innehåll

Kursen delas in i tre delar. I första delen gör en genomgång av internredovisning och internprissättning samt av traditionell ekonomistyrning. I andra delen diskuteras på en övergripande nivå utvecklingen av verksamhetsstyrning och utveckling av nyckeltal och KPI (Key Performance Indicators). Den tredje delen handlar om affärssystem och hur de fungerar i olika verksamhetsformer. Med affärssystem åsyftas standardiserade, verksamhetsövergripande IT-baserade systemstöd. Två till tre olika affärssystem kommer att presenteras.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1 ,2, 3, 5, 6): Individuell skriftlig salstentamen, 4,5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 1,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, seminarier och studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2, 3: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina enskilda insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i samma examen som FÖ1015.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur