Kursplan

Kursplan: Handelsföretagens villkor och särart

Kurskod: FÖ1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra detaljhandelns utveckling i ett historiskt och internationellt perspektiv (1).
  • redogöra för detaljhandelns aktörer inom olika delbranscher (2).
  • redogöra för handelsföretagens roll i förädlingskedjan och relationen till konsumenterna (3)
  • redogöra för olika butikskoncept, handelsplatser och distributionsformer (4)
  • redogöra för trender och utvecklingstendenser inom handeln (5)


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och diskutera handelsplatsers attraktivitet (6).
  • diskutera och beskriva handelsföretags regionala, nationella och internationella betydelse (7)

Innehåll

Kursen inleds med en historisk genomgång av den ekonomiska utvecklingen i Sverige med speciellt fokus på detaljhandeln. Den samhällsekonomiska betydelsen behandlas i frågor kring branschens organisation och allmänna struktur.

Affärsidéer och butikskoncept för frivilligkedjor, mångfilialföretag och fristående kedjor behandlas

Detaljhandelsföretagens och grossistföretagens specifika roll och arbetsfördelning i distributionskedjan föredras.

Kursen ger också en översikt över organisationer och samhällsorgan som är av betydelse för detaljhandeln.

I kursen ingår fältstudier där kursdeltagarna studerar olika handelsplatser för att kunna bedöma attraktivitet i olika avseende.

Kursen innehåller också moment där kursdeltagarna studerar de största svenska detaljhandelsföretagen och genomför grupparbeten som redovisas i seminarieform.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5): Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 6): Skriftlig och muntlig inlämningsuppgift i grupp med aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 7): Obligatorisk seminarium, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, fältstudier, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2, 3: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna. Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

The course begins with a historical review of economic development in Sweden with a special focus on retail. The socio-economic importance of the retail industry is addressed in questions concerning the industry’s organization and general structure. Business ideas and the store concept for voluntary chains, multi-branch companies and independent chains are reviewed. Retail companies and wholesale companies’ specific roles and division of labor in the supply chain are discussed.

The course also provides an overview of the organizations and public bodies that are of importance for retailers. The course includes field studies where students study different venues to assess their attractiveness according to different parameters. The course also includes sections where the students study the largest Swedish retail companies which are reported in seminars.

Litteratur

Referenslitteratur