Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi

Kurskod: FÖ1053
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1E
Fastställd:
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett aktuellt problem inom företagsekonomi (2)
  • välja och tillämpa vetenskapliga modeller för att genomföra examensarbetet (3)
  • sammanfatta resultaten och presentera dem skriftligt och muntligt (4)
  • argumentera för resultatens giltighet (5)
  • granska och reflektera över andras examensarbeten (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (7)

Innehåll

Kursen omfattar tre övergripande moment. Det första momentet omfattar en förmedling av grunderna i samhällsvetenskaplig undersökningsmetodik. Det andra momentet omfattar en tillämpning av samhällsvetenskapligt metodarbete inom ramen för ett självständigt projektarbete, i vilket studenten med ett vetenskapligt förhållningssätt skall framställa en skriftlig rapport. Normalt utförs detta arbete av två studenter tillsammans. I detta projektarbete skall studenten tillämpa kunskaper som inhämtats från tidigare kurser i företagsekonomi på ett problem som identifieras och löses via en empirisk undersökning. Undersökningen skall genomföras via medvetna val av relevanta teorier och modeller. Det tredje momentet i kursen innefattar också en muntlig presentation av den skriftliga rapporten, samt opponering på andras rapporter.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3): Skriftlig tentamen. Omfattar 3 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 1,2, 3, 4, 7): Skriftlig rapport. Omfattar 11 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 5, 6, 7): Presentation och opposition. Omfattar 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Delmoment 1. U-VG
Delmoment 2: U-VG
Delmoment 3. U-G

Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på Delprov 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom huvudområde företagsekonomi eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Uppsats ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma uppsats ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen sinsemellan. Om uppsats underkänts vid två examinationstillfällen måste byte av uppsatsämne ske. Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

Summary in English

The course comprises two main parts. The first part includes the basics of social science research methodology. The second part covers the application of social science methodology work to an independent project in which students must produce a written report with a scientific approach. Normally this work is performed by two students together. In this project, the student will apply the knowledge gained from previous courses in business economics and demonstrate it through an empirical study. The investigation shall be conducted through a careful choice of relevant theories and models. The second part of the course also includes an oral presentation of the written report and oral critique of others’ reports.

After completing the course students will be able to:
• demonstrate in-depth knowledge in a chosen area of business economics (1)
• demonstrate the ability to identify and formulate a current problem in business economics (2)
• select and apply scientific models for the writing of the thesis (3)
• summarize the results, and present them orally and in writing (4)
• argue for the validity of the results (5)
• review and reflect on others’ theses (6)
• demonstrate a critical and reflective approach to their work and in relation to itssocial and ethical aspects (7)

Litteratur

Referenslitteratur