Kursplan

Kursplan: Turismmarknadsföring

Kurskod: FÖ1055
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • kommunicera grundläggande begrepp, modeller och teorier inom marknadsföring generellt och inom turismmarknadsföring i synnerhet. (1)

Färdighet och förmåga

  • söka och samla relevant informaton och kritisk kunna utvärdera olika informationskällor. (2)
  • värdera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier generellt och inom turism specifikt. (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till marknadsföring. (4)

Innehåll

Kursen startar genom att intoducera marknadsföringens grundläggande begrepp, teorier och modeller, villkor och den strategiska marknadsplaneringsprocessen, tillsammans med varumärkets betydelse och varumärkesstrategier, produktbeslut, prissättning, distribution och marknadskommunikation.

Vidare behandlas marknadsanalys med fokus på omgivningen och konsumentbeteeende. Särskild tonvikt läggs på marknadsföringens tillämpning inom turism.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (5 högskolepoäng), obligatoriska seminarier med skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande på seminarierna (2,5 högskolepoäng).

Slutbetyg på kursen sätt efter en samlad bedömning av examinator.

Arbetsformer

Kursen utgår från en serie föreläsningar vilket sedan kompletteras med seminarier. Inför seminariet arbetar studenten med att läsa och förbereda fallstudier som utgår från ett givet problem. Studenterna visar att målen uppnåtts genom; 1. Tentamen. 2. Att tillämpa begrepp, modeller och teoretiska resonemang på fallstudier där man diskuterar förslag till lösningar på problem som presenteras i kursen.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.

Ersätter FÖ1016

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur