Kursplan

Kursplan: Perspektiv på företagande

Kurskod: FÖ1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom samhällsekonomin med särskild vikt på tillväxt, konjunkturer, konkurrens och arbetsmarknaden (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera företagens roll i samhällsekonomin (2)
  • diskutera företagandets betydelse för samhällets utveckling (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över den ekonomiska tillväxtens betydelse för miljö och resursförbrukning (4)

Innehåll

Kursen behandlar grunderna för samhällsekonomin och hur denna fungerar. Inledningsvis står det samhällsekonomiska kretsloppet i fokus tillsammans med teorier för hur marknader fungerar och hur priser sätts. Vidare behandlas begreppet konkurrens och arbetsmarknadens funktioner. Inom ramen för kursen diskuteras även konjunkturens svängningar samt drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3): Skriftlig utförd gruppuppgift med muntlig presentation, 2 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2, 3: U-G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.
Kursen ersätter FÖ1010

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur