Kursplan

Kursplan: Marknadsföring A

Kurskod: FÖ1063
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-08-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (2)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (3)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (4)

Innehåll

Kursen inleds med marknadsföringens grundläggande begrepp, modeller och teoretiska teorier. Vidare diskuteras marknadens förutsättningar och olika marknadsföringsstrategier. Fokus ligger här i huvudsak inom området för konsumentmarknadsföring, men även områdena för industriell-, tjänste- och relationsmarknadsföring behandlas.

Inom ramen för kursen görs en övergripande genomgång om hur informationsinsamling sker på ett systematiskt och strukturerat sätt samt vikten av att kunna uttrycka sig klart och tydligt i skrift och kunna följa vedertagna krav på formalia och struktur.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3, 4): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp med opposition och aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och biblioteksövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med FÖ1016, FÖ1018, FÖ1033, FÖ1037 och/eller FÖ1044.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur