Kursplan

Kursplan: Sport Management I

Kurskod: FÖ1066
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-07-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om ideella organisationers särdrag i förhållande till offentliga och vinstdrivande organisationer (1)
  • redogöra för begrepp och modeller inom området för den ideella sektorn (2)
  • visa kunskap om hur idrottsföreningar är uppbyggda och agerar på marknaden samt kunna redogöra för idrottsorganisationers olika finansieringsformer (3)
  • visa kunskap och förståelse för idrottsorganisationers förändringsprocesser som kommersialisering och professionalisering samt hur detta påverkar organisationen (4)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt värdera idrottsföreningars förutsättningar, organisation och finansieringskällor samt kunna ge förslag på utvecklingsprocesser (5)
  • söka och samla in relevant information om idrottsrelaterade fenomen och idrottsföreningar samt kritiskt värdera olika informationskällor i sammanhanget (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ta hänsyn till samhälleliga aspekter i relation till Sport Managementområdet (7)

Innehåll

Kursen behandlar den ideella sektorn i allmänhet och i synnerhet idrottsföreningar som utgör en del av denna sektor. Särskild vikt läggs vid den ideella sektorns aktörers, i synnerhet idrottsföreningars, kommersialisering och professionalisering och hur detta påverkar organisationen där idrottsorganisationers finansieringsformer och uppbyggnad är av särskild betydelse.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp.
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 5, 6): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 1,5 hp.
Delmoment 3 (examinerar mål 4, 7): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med debatt, 2 hp.
Delmoment 4 (examinerar mål 1, 2, 4): Individuell skriftlig hemtentamen, 2,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2, 3: U, G
Delmoment 4: U, G, VG

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 4.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kursen ersätter FÖ1030.

Summary in English

The course deals with the non-profit sector in general and sports organizations as part of the non-profit sector. Particular emphasis is given to non-profit

organizations, especially sports clubs, commercialization and professionalization and how these processes affect the organization. Forms of financing and structure are of particular importance.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VG3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se