Kursplan

Kursplan: Organisation C

Kurskod: FÖ2020
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den centrala teoretiska utvecklingen inom området organisation och ledarskap , speciellt avseende utvecklingen från mitten av förra seklet (1)
  • redogöra för centrala influenser avseende områdets utveckling (2)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom området organisation och ledarskap (3)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera en litteraturgenomgång inom ett valt delområde inom området för organisation och ledarskap (4)
  • identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom området samt kunna välja teorier, modeller och metoder för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över områdets samhälleliga och etiska aspekter utifrån olika intressenters perspektiv (7)
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla sin kompetens inom området organisation och ledarskap (8)

Innehåll

Kursen utgår från föreläsningar och litteraturstudier om den generella teoretiska utvecklingen inom området för organisation samt för lederskap inom organisationer. De klassiska arbetena berörs och diskuteras och därefter fokuseras på den mångfasetterade utvecklingen under 1970 och 1980-talen, samt på de reaktioner och den teoretiska precisering som därefter skedde. Slutligen berörs de trender och tendenser som utmärkt det sena 1990-talet samt 2000-talet.
Kursen fortsätter därefter med att studenterna får fördjupa sig i vald del av området för att kunna identifiera relevanta frågeställningar och hur dessa kan analyseras. Vidare får de diskutera möjligheter för områdets fortsatta utveckling. I arbetet ingår att studenterna skall kunna sammanfatta kunskapsläget och skriva en teoretisk referensram.
Avslutningsvis genomförs ett seminarium med avsikt att sätta frågor som rör organisationer och förhållanden i dessa, som till exempel ledarskapsfrågor, i en samhällelig kontext; under seminariet skall studenterna kunna diskutera vilka underliggande kunskapsintressen som området i dagsläget möter och ifall vissa intressenter är missgynnade i det avseendet. Under seminariet kommer även frågor om hur studenterna fortsättningsvis ska kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området att behandlas.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3): Skriftlig salstentamen, 3,5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 4, 5, 6): Skriftlig individuellt utförd litteraturgenomgång samt seminarium med muntlig presentation och opposition, 3 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 7, 8): Seminarium med inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2: U-VG
Delmoment 3: U-G
Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur