Kursplan

Kursplan: Vetenskap och metod II

Kurskod: FÖ2022
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala vetenskapsteoretiska skolbildningar med särskild relevans för företagsekonomin (1)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera på vilka vetenskapsteoretiska grunder olika företagsekonomiska studier vilar (2)
  • utföra tolkning och analys av kvalitativa respektive kvantitativa datamaterial utifrån olika teoretiska ansatser och modeller (3)
  • tillämpa principer för vetenskaplig rapportering (4)
  • utarbeta en problemställning och en plan för en vetenskaplig undersökning (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning och hur den används (7)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av olika vetenskapliga skolbildningar. Även principerna för vetenskaplig publicering samt etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning behandlas. Vidare får studenterna själva träna sig i att genomföra tolkningar och analyser av olika datamaterial utifrån olika ansatser och modeller. Utifrån de erhållna kunskaperna ska studenterna själva utarbeta en problemställning utifrån en egen litteraturgenomgång samt förseslå en plan för en vetenskaplig undersökning i syfte att besvara problemställningen. Den sistnämnda uppgiften ska skriftligt dokumenteras enligt vetenskapliga principer. Studenterna får därefter kritiskt granska och genomföra opposition på varandras arbeten.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Skriftlig inlämningsuppgift, 1 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 2 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4, 5, 6): Inlämning av skriftlig individuell uppgift samt genomförande av muntlig presentation och opposition på seminarium, 4 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 7): Aktivt deltagande i seminarium, 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2, 4: U, G
Delmoment 3: U, G, VG
För godkänt betyg på kursen krävs betyget G på samtliga delmoment. För betyget väl godkänd krävs därutöver betyget VG på delmoment 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kurser motsvarande 60 hp på grundnivå I i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur