Kursplan

Kursplan: Human Resource Management

Kurskod: FÖ2024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs skall kunna visa insikt i operationellt inriktade teorier inom Human Resource Management. För praktisk organisationsutveckling skall studenten kunna analysera en organisation utifrån dessa teorier och tillhörande begreppsbildningar.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom kunskapspsfältet HRM (1)
  • beskriva hur fältet historiskt utvecklats och ange exempel på hur praktiskt HR-arbete bedrivs. (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • identifera konkreta HR-problem (3)
  • föreslå lösningar och (4)
  • utforma relaterade handlingsplaner (5).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring vilka konsekvenser för organisationssubjekt och tredjepart som HRM-tillämpningar kan innebära. (6)

Innehåll

Kursen består av två distinkta delar varav den första är en grundlig genomgång av HR-fältets teoretiska bas utifrån tillämpningsområden såsom: rekrytering, avskedande och omplacering, personal- och organisationsutveckling, lönesättning och lönesystem, arbetsmiljö samt arbetsrätt. Ämnesområdets utgångspunkter i Industrial Relations skolan och andra teoretiska teoribildningar härleds också.

Den andra delen av kursen består av en tillämpad organisationsanalys. I den första delen av denna, undersöker studenterna typiska HR-aktiviteter på kontaktföretag/organisationer. Det utmynnar i en beskrivning av företagens-/organisationernas HR-profiler, dvs vad man typiskt lägger vikt vid inom området i praktiken. Den andra delen av organisationsanalysen handlar om att studenterna identifierar olika HR-relaterade problem i profilerna och föreslår lösningar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4 hp, examinerar mål 1 och 2.
Seminarieuppgifter, 3,5 hp, examinerar mål 3 - 6.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på kursen krävs VG på kursens båda moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter FÖ2017.
Maximalt antal examinationstillfällen är 5 st.

Summary in English

The overall aim is that upon completing the course, the student shall be able to demonstrate an understanding of operationally oriented theories in Human Resource Management. For practical organizational development, the student shall be able to analyze an organization based on these theories and associated conceptualizations.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UP4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se