Kursplan

Kursplan: Organisationsförändring och ledarskap

Kurskod: FÖ2026
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-22.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenterna skall utveckla kunskap om forskningsbaserade perspektiv, metoder och modeller för förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dominerande perspektiv inom forskningen om organisationsförändring,
  • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och analysera förändringar och förändringsarbete i komplexa organisationer, och
  • beskriva olika förändringsstrategier.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt granska och analysera konceptdrivna förändringsprocesser och strukturella organisationsförändringar samt reflektera över ledarskapets betydelse när det gäller att initiera och leda organisationsförändringar i komplexa organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • bedöma de utmaningar som olika förändringsstrategier innebär för ledning och personal samt värdera olika metoder och modeller för implementering och utvärdering av förändringar i komplexa organisationer.

Innehåll

Kursen behandlar organisationsförändringar ur ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas de drivkrafter som kan tänkas ligga till grund för att nya organisationsförändringar initieras och att nya organisationskoncept genereras. Kursen behandlar också olika organisationstyper som arenor för möjliga förändringar. I kursen studeras olika konsekvenser av förändringar, särskilt i relation till etiska aspekter och hållbarhetsaspekter. Under kursen analyseras flera verkliga fall av organisationsförändring och kursen förbereder deltagarna för fördjupade analyser och problemlösning i liknade fall. Detta sker genom att studenterna löser seminarieuppgifter med focus på verkliga fall. Framträdande teman är struktur, process, delaktighet, inflytande, organisatoriskt lärande, ledarskap och hållbarhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom presentationer av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar samt genom skriftliga inlämningsuppgifter som behandlas på seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Kursen bygger på aktiv medverkan i seminarierna och på att deltagarna mellan seminarier och föreläsningar bedriver litteraturstudier och genomför examinationsuppgifter på egen hand.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen. Ersätter kursen FÖ2014.

Summary in English

The overall aim of the course is that the students develop knowledge in the dominating research based perspectives and models regarding organisational change. After completing the course the students are expected to account for central concepts and theories and models that are used to describe and analyse change in complex organisations. Moreover, the students are expected to be able to critically examine processes of change and transformation and the importance of leadership for initiating and manage the change process and to asses the challenges that different change strategies bring to management and staff.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UP5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se