Kursplan

Kursplan: Företagsstrategi

Kurskod: FÖ2028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet är att studenten efter avslutat kurs ska kunna göra omvärldsanalyser och bedömningar av organisatoriska resurser.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara generella teorier om strategisk analys för företag och organisationer (1)
  • diskutera organisatoriska omvärldsfaktorer och förklara koncept inom omvärldsanalys (2)
  • visa förståelse för hur organisationens strukturer påverkas av externa resurser och kärnkompetens. (3)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera effektiva strategier för olika typer av organisationer (4)
  • göra ekonomiska konsekvensanalyser utifrån föreslagna planer (5).


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra etiska överväganden kring effekter av planerade och implementerade strategier i organisationer (6).

Innehåll

Kursen inleds med grundläggande begreppsgenomgång och skillnaden mellan begreppen strategi och taktik klargörs. De generella perspektiven strategi som en plan respektive strategi som generellt organisatoriskt handlingsmönster behandlas också.
Därefter tas olika metoder för omvärldsanalys upp exempelvis: Delphi, PEST, scenarioplanering. Idén om att organisationer har olika kärnkompetenser behandlas därefter och exempel diskuteras för olika typer av verksamheter och branscher. I den senare delen av kursen tas olika typer av partiella och fullständiga strategianalyser upp och problemen med strategiimplementering diskuteras.
Kursen avslutas med att studenten själv väljer ett verkligt fall och utifrån detta genomför en strategianalys, upprättar en strategisk plan utifrån denna och avslutningsvis gör finansiella konsekvensanalyser.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp, examinerar mål 1-3.
Seminarieuppgift 3,5 hp, examinerar mål 4-6.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.
Ersätter FÖ2003.

Summary in English

The overall aim is that the student after completing the course will be able to generate overall organizational strategies based on contextual analysis and assessments of organizational resources.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UP3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se