Kursplan

Kursplan: Integrerad företagsplanering

Kurskod: FÖ2030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla ett strategiskt ledningsperspektiv på utveckling.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller som används för att beskriva och analysera det mindre företagets olika interna funktioner samt företagets affärsplanering och omvärldsanalys,
 • förklara när olika utvecklingsstrategier är tillämpliga och hur dessa måste anpassas till olika typer av omvärldssituationer,
 • teoretisera och reflektera över de problem, möjligheter, systemgränser och spelregler som möjliggör eller hindrar utveckling och måluppfyllelse i mindre företag.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • genomföra en ekonomisk analys av ett mindre företag och presentera resultaten i form av en handlingsplan,
 • planera och genomföra ett praktikfall i grupp samt leda och sammanfatta diskussioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • bedöma de utmaningar som olika förändrings- och utvecklingsstrategier innebär för ledning och personal i mindre företag,
 • värdera olika metoder och modeller för implementering och utvärdering av utveckling i mindre företag,
 • kritiskt värdera och använda ekonomisk information.

Innehåll

Kursen behandlar strategier och åtgärdsplaner ur ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. Vidare behandlas kopplingen mellan företaget och dess omvärld samt metoder för hur det mindre företagets interna organisation och omvärld kan analyseras.
Huvuddelen av kursen utgörs av ett praktikfallsarbete som genomförs av grupper om fyra studenter. Som stöd för projektarbetet löper dels ett teoretiskt spår i form av föreläsningar och seminarier. Där behandlas teoretiska begrepp och modeller med koppling till strategi- och förändringsarbete generellt och till det konkreta projektet specifikt. Ett parallellt praktiskt spår består av projektmöten som syftar till att säkerställa att arbetet med praktikfallet fortlöper enligt planer. Projektmötena sker i samarbete med extern handledare.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (2 hp), företagsbesök, projektmöten, redovisning av praktikfall, individuellt reflektionsprotokoll (5,5 hp).

Arbetsformer

Studenterna arbetar i grupp i ett praktikfall. Praktikfallet redovisas skriftlig och muntligt till företagsledningen och till kursledningen som betygssätter arbetet. Varje student redovisar och reflekterar över sin egen medverka i praktikfallet och i framtagningen av rapporten i ett individuellt reflektionsprotokoll. Varje student ska dessutom medverka i minst två företagsbesök (heldagar) samt i minst två projektmöten med extern handledare.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
 • Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bransch- och företagsanalys, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

This course aims to develop a strategic management perspective on development. The course examines the connection between firms and their environments, as well as the methods of analysis for the internal organization and external environment of the smaller company. Furthermore, the course covers how strategies evolve and how strategic change is planned and implemented.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKP
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Bransch- och företagsanalys, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se