Kursplan

Kursplan: Redovisningens normer, tillämpningar och principer

Kurskod: FÖ2031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-12.
Reviderad:
Reviderad 2016-09-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-09-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa kunskap om de olika värderings- och konsolideringsmetoder som tillämpas vid koncernredovisning (1)
  • redogöra för revisorns roll, arbetsuppgifter och ansvar samt för det regelverk som omgärdar revision/revisorn (2)

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • upprätta ett koncernbokslut baserat på aktuell redovisningsreglering (3)
  • analysera en koncerns lönsamhet och finansiella ställning utifrån ett koncernbokslut (4)
  • analysera de övergripande värderingsproblem som finns i koncernredovisningen (5)
  • förklara hur risk kan identifieras och värderas i samband med planering av revision och identifiera olika metoder vid lösandet av olika revisionsfrågor (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa svenska och internationella rekommendationer och uttalanden från normgivande organ på redovisningsområdet kopplat till koncernredovisning (7)
  • visa förmåga att, utifrån normativ redovisningsteori, på ett principiellt plan diskutera alternativa sätt att upprätta en koncernredovisning (8)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom koncernredovisning och revision. Kursen utgörs av tre huvudteman: koncernredovisning, koncernredovisning ur ett analysperspektiv och revision. Koncernredovisningstemat utgörs av en genomgång av gällande lagregler, normer, praxis samt generella principer inom koncernredovisningsområdet. Genomgången syftar till att skapa förståelse för koncernredovisningens motiv och syfte samt skillnaden mellan juridiska personers och koncerners räkenskaper. I nästa tema diskuteras hur ett koncernbokslut kan analyseras finansiellt och vilka fallgropar som finns. Slutligen diskuteras revision ur olika perspektiv.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen, 6 hp samt PM och seminarium med muntlig redovisning, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätt efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Organisation och marknadsföring A 15 hp, Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp, Redovisning B 7,5 hp, Ekonomistyrning B 7,5 hp, Organisation B 7,5 hp samt Metod 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i eventuella gruppuppgifter.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

The course examines with the main accounting concepts related to consolidated financial statements and auditing. The course is structured under three main themes: first the purpose and objectives of consolidated financial accounting; second, the interpretation and analysis of consolidated annual accounts; and third, financial auditing and control. In the course the student develops a deep understanding of the regulatory institutions that shape standard setting and the way consolidated accounting policy choices are made as well as the methods used to solve issues in financial auditing.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UNX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Organisation och marknadsföring A 15 hp, Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp, Redovisning B 7,5 hp, Ekonomistyrning B 7,5 hp, Organisation B 7,5 hp samt Metod 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se