Kursplan

Kursplan: Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi

Kurskod: FÖ3027
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över kunskapen inom området för företagsekonomi i allmänhet och i synnerhet i över olika managementansatser, med en speciell fördjupning inom ett av företagsekonomins områden (1)
  • ge en fördjupad redogörelse för metodansatser relevanta för företagsekonomin (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • integrera kunskap och analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom ämnesområdet (3)
  • identifiera och formulera forskningsproblem samt planera och genomföra avancerade studier inom en given tidsram (4)
  • argumentera skriftligen för den valda forskningsstrategin, teori och argument som ligger till grund för egna forskningsresultat och slutsatser (5)
  • muntligt presentera, diskutera och försvara egen forskningsstudie i akademiska diskussioner med andra (6)
  • analysera och kritiskt granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra bedömningar och med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska frågor i vetenskaplig forskning (8)

Innehåll

Studenten förbereder, planerar och skriver självständigt vetenskaplig uppsats (10 veckor). Handledning kommer att ges under kursens gång. Utkast och färdigt arbete presenteras och försvaras i seminarieform där studenterna diskuterar och kritiskt granskar varandras arbeten.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 8): Skriftlig uppsats, 15 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 6, 7): Aktivt deltagande i tre obligatoriska seminarier med muntliga redovisningar av skriftliga rapporter (uppsatsen i olika stadier av utveckling) och försvar av eget arbete samt opposition av andra studenter arbeten, 0 hp

Arbetsformer

Seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G
För godkänt betyg på kursen krävs betyget G på samtliga delmoment. För betyget väl godkänd krävs därutöver betyget VG på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Uppsats ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma uppsats ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen dem sinsemellan.
Om uppsats underkänts vid två examinationstillfällen måste byte av uppsatsämne ske.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se