Kursplan

Kursplan: Knowledge Management

Kurskod: FÖ3034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-11-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området Knowledge Management (1)
  • redogöra för olika skolbildningar/perspektiv inom området Knowledge Management (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • muntligt och skriftligt presentera och kritiskt diskutera kunskaper, argument och konklusioner från relevanta vetenskapliga artiklar inom området Knowledge Management, (3)
  • förklara grundläggande begrepp, modeller och olika perspektiv inom Knowledge Management samt visa förmåga att tillämpa dessa i olika situationer (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • kritiskt diskutera forskningen inom området Knowledge Management (5)

Innehåll

I kursen görs en grundläggande genomgång av begrepp och skolbildningar inom Knowledge Management. Dessa skolbildningar appliceras på olika problemområden av relevans för kunskapsöverföring. Kursen behandlar också användning av ICT (Information and Communication Technology) inom Knowledge Management, samt Communities of Practice och sociokulturella frågor rörande kunskapsdelning och hantering av kunskap.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Litteraturdugga, 2 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 5): Skriftlig litteraturgenomgång och muntlig presentation på ett seminarium + opposition på motsvarande arbeten gjorda av andra studenter, 2 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Skriftlig studie samt muntlig presentation och försvar av denna + opposition på andra studenters studier, 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1, 3,: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Ersätter FÖ3029.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYA
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UYF
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se