Kursplan

Kursplan: Marknadsföring av platser och destinationer

Kurskod: FÖ3035
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-01-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • tillämpa de teoretiska principerna och visa förståelse för dess praktiska implikationer vid marknadsföring av platser som turistdestinationer,
  • analysera platsers attraktivitet för olika målgrupper,
  • analysera och kritiskt utvärdera olika strategier för destinationsmarknadsföring,
  • kritiskt granska och analysera forskning och forskningsartiklar inom området,
  • utveckla en forskningsfråga inom området och självständigt söka efter, samla in och kritiskt värdera, tolka och analysera relevant information i relation till denna, och
  • självständigt skriva och presentera ett akademiskt arbete.

Innehåll

Kursinnehållet fokuserar på teori och praktik inom området platsmarknadsföring. Litteraturen introduceras genom föreläsningar och diskuteras på litteraturseminarier till vilka studenterna får olika uppgifter som ska förberedas. Kursen avslutas med att studenterna presenterar ett eget skriftligt arbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter som behandlas under seminarier (3 hp) samt genom ett eget skriftligt arbete som även ska presenteras muntligt (4,5 hp).

Arbetsformer

Kursen består av obligatoriska seminarier, i vilka studenterna förväntas att delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Seminarier U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet kulturgeografi, företagsekonomi och turism eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter FÖ3014.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYZ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet kulturgeografi, företagsekonomi och turism eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se