Kursplan

Kursplan: Internationell handel och marknadsföring

Kurskod: FÖ3036
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om teorier och metoder för marknadsföring, särskilt med avseende på den internationella handeln. (1)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera teorier om marknadsföring av varor och tjänster för internationella marknader. (2)
  • genomföra internationell marknadsanalys för utveckling av marknadsföringsstrategier. (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa insikter om hur globaliseringen påverkar företag och marknadsföring ur ett etiskt perspektiv. (4)

Innehåll

Kursen behandlar de faktorer som driver ett företag eller en organisation att etablera någon form av aktivitet – export, import, förädling – på utländska marknader. Dessa faktorers inverkan på företags och organisationers strategier för att etablera verksamheten kommer att diskuteras och analyseras relaterat till drivkrafter och andra påverkansfaktorer. För att få en förståelse för hur internationaliseringen påverkar företagen/organisationerna kommer vi inom kursen även att behandla hur det multinationella företaget kan organiseras. En ytterligare faktor som kommer att behandlas under kursen är hur marknaderna ser ut och fungerar. I en globaliserad värld där systemändringar på hemmamarknaden och i andra länder i hög grad påverkar företag/organisationer är det viktigt att även behandla hur en marknad i förändring påverkar det internationella företaget/organisationen. Relaterat till detta är även vilken typ av produkter som säljs där olika produkter med olika karaktäristiska påverkar såväl strategier för marknadsföring, interaktioner som investeringar. Etiska frågor som rör internationell verksamhet kommer också att belysas under kursen.

Examinationsformer

Mål 1 och 2 kommer att examineras i form av en individuell PM (7,5 hp).

Mål 3 och 4 examineras i form av seminarier (7,5 hp) där studenter diskuterar vetenskapliga artiklar .

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarer. Under seminarierna diskuterar studenterna vetenskapliga artiklar. Seminarierna föregås av att studenterna läser och sammanfattar de aktuella artiklarna. Studenterna kommer även att arbeta med att skriva en PM.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Seminarier U-G.
För att erhålla VG på hela kursen krävs VG på PM uppiften.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Marknadsföring B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter FÖ 3009 Internationellt företagande och marknadsföring.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UYB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Marknadsföring B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper