Kursplan

Kursplan: Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod

Kurskod: FÖ3037
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för det företagsekonomiska området som inbegriper såväl en överblick över fältet som fördjupade kunskaper inom ett visst område av fältet samt insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete inom fältet, (1)
  • visa specialiserad metodkunskap, med fokus på olika tekniker för dataanalys. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • bedöma och kritiskt granska användningen av vetenskapsteori och metoder i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i företagsekonomi, (3)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i företagsekonomi och där kunna identifiera relevanta kunskapsgap, (4)
  • självständigt utarbeta en forskningsplan, (5)
  • motivera val av paradigm, teorier, modeller och metoder för en vetenskaplig undersökning. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, (7)
  • visa förmåga att göra bedömningar inom huvudområdet utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. (8)

Innehåll

Huvudfokus i kursen ligger på kritiskt tänkande och reflektion och utveckling av studenternas förmåga att kritiskt bedöma och granska användningen av vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i akademiska artiklar inom området företagsekonomi. Vidare förväntas studenterna presentera och diskutera slutsatser och argument i dessa vetenskapliga artiklar och att identifiera potentiella forskningsproblem.
Dessutom kommer studenterna utbildas i analys av kvantitativ och kvalitativ data.

Kursen avslutas med studenternas framställning av en forskningsplan för examensarbete i företagsekonomi, som ska visa studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem, och även, visa deras förmåga att planera ett forskningsarbete med hjälp av lämpliga metoder och inom förutbestämda tidsramar.

Examinationsformer

Delmoment 1: Aktivt deltagande i seminarier och skriftlig salstentamen, 6 hp (examinerar mål 2)
Delmoment 2: Inlämningsuppgift (individuellt eller i par) och muntlig presentation i ett seminarium, 4 hp (examinerar mål 1, 3, 4)
Delmoment 3: Inlämningsuppgift (forskningsplan) (individuellt eller i par), muntlig presentation och försvar, samt opposition på en annan students arbete i ett seminarium, 5 hp (examinerar mål 5, 6, 7, 8)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Delmoment 2: U, G

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen, samt 15 hp på avancerad nivå i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem för varje examinationsmoment.
Den som antagits till och registrerats på kursen erhåller handledning under den tid som angavs för kurstillfället.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen. Kursen ersätter FÖ3028.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur