Kursplan

Kursplan: Redovisning, marknadsföring och styrning med socialt ansvar

Kurskod: FÖ3039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom och nära relaterade till forskningsfältet som rör CSR (corporate social responsibility/företags sociala ansvarstagande) (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tolka och diskutera framväxten av olika perspektiv relaterade till CSR generellt och i relation till de företagsekonomiska områdena redovisning och styrning, marknadsföring och human resource management (2)
  • kritiskt diskutera kunskap, argument och slutsatser i relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet som rör CSR (3)
  • verbalt och skriftligt genomföra och presentera en kritisk analys av en organisations sociala ansvarstagande (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över och diskutera företagens sociala ansvarstagande i ett samhälleligt perspektiv (5)

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras utvecklingen av centrala begrepp och skolbildningar inom området för CSR. Mer specifikt behandlas även hur dessa är relaterade till centrala områden inom företagsekonomin som områdena för redovisning och styrning, marknadsföring och human resource management. Vidare ingår att genomföra en analys av en organisations arbete med sitt sociala ansvarstagande.

Examinationsformer

Aktivt deltagande vid seminarier samt inlämning av individuella litteraturreflektioner, 5 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 5)
Skriftlig rapport samt muntlig presentation, 2,5 hp (examinerar mål 4)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier samt självständigt arbete under handledning, vilken specificeras i studiehandledningen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Ersätter FÖ3031.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UY9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se