Kursplan

Kursplan: Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande

Kurskod: FI1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp: Filosofi
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska:

 • ha grundläggande kännedom om centrala filosofiska problem i den västerländska filosofins historia
 • ha grundläggande insikter i filosofisk metod
 • ha grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument
 • ha grundläggande kunskap om logiska relationer och kunna utföra enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • på ett grundläggande sätt reflektera över och tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
 • identifiera och precisera problemområden
 • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
 • använda filosofisk metod på ett elementärt sätt
 • kunna tillämpa argumentationsanalys
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Innehåll

Kursen består dels av en introduktion till filosofiska problem och till ett filosofiskt reflekterande förhållningssätt via en presentation av några centrala filosofiska problem, dels en introduktion till filosofisk metod och språkfilosofiska problem med fokus på semantik, argumentationsteori och logik. I kursen behandlas både teoretiska problem och praktiska övningar.

Examinationsformer

Examination sker i form av:

 • muntlig examination i form av aktivt deltagande i seminarierna, samt
 • skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, samt diskussionsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Denna kursplan ersätter FI1003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAW
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VAY
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se