Kursplan

Kursplan: Filosofi: Värdeteori och normativ etik

Kurskod: FI1033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp: Filosofi
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad:
Reviderad 2015-10-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:

 • grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier
 • grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar
 • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
 • begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • reflekterande förhålla sig till etiska teorier
 • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken
 • identifiera och avgränsa problemområden inom värdeteorin och etiken
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom värdeteorin och etiken
 • på en elementär nivå kunna muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande etiska begrepp samt en introduktion till kritiskt tänkande och rationell argumentation kring normer och värderingar. I kursen behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och kritiskt sökande efter rimliga moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av etiska problem. Centrala problem inom etiken är t ex eutanasi, självmord och abort. Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och deontologisk etik. I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier som handlar om värdeutsagors innebörd och deras tillämpning. Centrala problem inom värdeteorin är hur värdeomdömen rättfärdigas, t ex om värderingar kan vara objektiva i någon rimlig mening. Exempel på teorier som diskuteras är t ex emotivism och värdeobjektivism.

Examinationsformer

Examination sker i form av

 • muntlig bedömning i samband med seminariedeltagande, samt
 • skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga uppgifter, samt diskussionsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Denna kursplan ersätter FI1007.

Kursen ingick i huvudområde Materialvetenskap till och med 2015-08-01.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur