Kursplan

Kursplan: Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori

Kurskod: FI1038
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp: Filosofi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Kulturgeografi1
Sociologi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-01-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
* grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin med speciellt fokus mot samhällsvetenskaperna
* grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
* grundläggande förmåga att tillämpa kunskapsteori och vetenskapsteori på samhällsvetenskapliga problem
* begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
* grundläggande insikter i att filosofiska och vetenskapsteoretiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:
* förhålla sig reflekterande till samhällsvetenskapernas kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
* på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
* identifiera och avgränsa problemområden inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
* på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom samhällsvetenskapens vetenskapsteori
* på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Innehåll

Kursen är en introduktion till samhällsvetenskapernas epistemologi (kunskapsteori) och vetenskapsteori. I kursen behandlas och diskuteras ett flertal grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem, med speciellt fokus på de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Exempel på begrepp som behandlas är hypotes, observation, objektivitet, sanning och vetenskaplighet. Exempel på vetenskapsteoretiska teorier som behandlas och diskuteras är den hypotetiskt-deduktiva metoden, logisk positivism, falsifikationism samt hermeneutik. Grundläggande vetenskapsteoretiska problem som kursen behandlar är huruvida det finns en vetenskaplig metod, om vetenskapen är rationell, samt om vetenskapliga teorier kan vara sanna.

Examinationsformer

Examination sker i form av:
* muntlig bedömning i samband med seminariedeltagande,
* skriftliga inlämningsuppgifter till seminarier, samt
* skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, samt diskussionsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.

Summary in English

Litteratur

  • Bergström, Lars. (1987) Objektivitet : en undersökning av innebörden, möjligheten och önskvärdheten av objektivitet i samhällsvetenskapen . 2 uppl. Stockholm: Thales. (129 s). http://people.su.se/~lsbm/Objektivitet.pdf
  • Feyerabend, Paul, ed. Hacking. (1981) How to defend Society against Science, i Scientific Revolutions. Oxford: OUP. (180 s).
  • Gadamer, Hans-Georg. (2000) Om förståelsens cirkel, i Filosofin genom tiderna: Efter 1950. andra upplagan. Marc-Wogau, K., Bergström, L., och Carlshamre, S.. Stockholm: Thales.
  • Gilje, Nils & Grimen, Harald. (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3 uppl. Göteborg : Daidalos. (336 s).
  • McCarthy, Thomas.. (1981) The critical theory of Jürgen Habermas. Cambridge, Mass, MIT P. (72 s).
    Anmärkning: sidor 53-125
  • Popper, K. (1989) Truth, Rationality, and the Growth of Scientific Knowledge i: Conjectures and Refutations. 5 uppl. London: Routledge. (431 s).
  • Rorty, Richard. (2003) Hopp i stället för kunskap : tre föreläsningar om pragmatism . Göteborg: Daidalos. (92 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.