Kursplan

Kursplan: Etik för idrottsledare

Kurskod: FI1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp: Filosofi
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier
 • etiskt problematisera och analysera idrott och ledarskap utifrån föreställningen om den moraliskt gode idrottsledaren.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera centrala etiska frågor och problem kopplat till idrott och ledarskap inom idrott, såsom till exempel doping, rättvisa, fair play och makt
 • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
 • inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till etik och ledarskap inom idrotten, samt tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till idrotten i allmänhet och idrottens ledarskap i synnerhet.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande etiska begrepp, principer och teorier, och hur dessa tillämpas på etiska dilemman och problem inom det idrottsliga området, och i synnerhet idrottens ledarskap. Förutom den etiska problematiseringen behandlas även andra normer och värderingar som berör idrott och idrottsledarskap såsom till exempel skönhet och makt.

Examinationsformer

Examination sker i form av kontinuerlig bedömning i samband med obligatoriskt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, redovisning samt skriftligt kurs-pm.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska redovisningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Knowledge and understanding
After completing the course, the student should be able to:

 • demonstrate knowledge of central moral philosophical concepts, principles and normative ethical theories
 • problematize and analyze physical education and leadership in termsof ethics and as based on the notion of the morally good sports leader.

Skills and abilities
After completing the course, the student should be able to:

 • identify, describe and discuss various central ethical questions and issues in sport and sport leadership, such as doping, justice, fair play and power
 • search and collect relevant information and critically evaluate different sources of information
 • adopt a scientifically critical approach to ethics and leadership in sport, as well as apply rules of scientific writing with regard to formalities and structure
 • orally and in writing communicate abstract reasoning at an elementary level.

Values and attitudes
After completing the course, the student should be able to:

 • systematically reflect on ethical issues related to sport in general and to sport leadership in particular.

Litteratur

Referenslitteratur