Kursplan

Kursplan: Fransk preparandkurs II

Kurskod: FR0003
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Preparandnivå
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-03-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2009-10-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2009-10-13.
Nedlagd: 2016-04-06

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i franska språket och därigenom förbereda den studerande för vidare högskolestudier. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förstå autentiskt tal i vardagliga sammanhang
 • interagera muntligt och skriftligt i vardagliga sammanhang
 • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik
 • läsa och förstå texter som för studenten berör kända områden
 • läsa och förstå huvudinnehållet i autentiska texter
 • ha viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransk-
  talande världen.

Innehåll

Kursen innehåller ett varierat studium av det franska språket. I detta ingår bl.a. övningar i att förstå talad franska, kommunikationsträning, textläsning, arbete med ordförråd och med skriftlig färdighet. Det skriftliga momentet omfattar både grammatikstudium och skrivning av friare slag. Kulturella aspekter på den fransktalande världen behandlas också.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Seminariet utgör grunden för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Mom. 1 Muntlig språkfärdighet 3,5 hp
Mom. 2 Skriftlig språkfärdighet 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Fransk preparandkurs I eller motsvarande.

Övrigt

Tidigare nivå X. Godkänd kurs ger behörighet i franska för studier vid Högskolan Dalarna.
Kursen kan ej utgöra del av examen vid Högskolan Dalarna.

Summary in English

Litteratur

 • Wall, K. m.fl. (1999) Bonniers franska grammatik. Stockholm: Bonniers. (336 s).
  Läsanvisning: eller egen valfri grammatikbok/or optional grammar book
 • Grégoire, M., Thiévenaz, O. (1995) Grammaire progressive du français : avec 500 exercices : niveau intermédiaire. Paris : CLE international. (255 s). ISBN 2-09-033854-7
  Alternativt:
  • Wall, K., Hedman-Ekman, M. (2000) Bonniers franska grammatik övningsbok. Stockholm : Bonnier Utbildning. (140 s).
 • Grégoire, M., Thiévenaz, O. (1995) Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, Corrigés. Paris: CLE International. (45 s).
  Alternativt:
  • Wall, K., Hedman-Ekman, M. (2000) Bonniers franska grammatik övningsbok, elevfacit. Stockholm : Bonnier utbildning. (39 s).
 • Sanner, M-L, Wennberg, L. (2005) Génial 4 Allt-i-ett-bok. Stockholm: Natur och kultur. (288 s).
 • Sanner, M-L, Wennberg, L. (2005) Génial 4 elev-CD.

Referenslitteratur

 • Norstedts svensk-franska, fransk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts.
  Anmärkning: Senaste upplagan/Latest edition
 • Petit Robert de la langue française. Robert/CELF.
  Anmärkning: Senaste upplagan/Latest edition