Kursplan

Kursplan: Franska för nybörjare I

Kurskod: FR1039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-08.
Reviderad:
Reviderad 2012-05-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-05-21.
Nedlagd: 2016-04-06

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att lägga grunden för förmågan att kommunicera på franska.
Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • kunna förstå tillrättalagd talad franska i enkla vardagliga situationer
  • ha tillräckligt ord- och frasförråd för att kunna uttrycka sig muntligt i mycket enkla situationer, t.ex. att som turist inhandla något
  • kunna läsa och förstå korta, enkla texter i bekanta ämnen
  • ha en viss kännedom om språkets struktur och kunna använda denna skriftligt.

Innehåll

Kursen omfattar hörövningar, enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd, varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets form.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

Seminariet utgör grunden för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Stor vikt läggs vid att muntlig kommunikation. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Mom.1 Muntlig färdighet 3,5 hp
Mom.2 Skriftlig färdighet 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

För att tillgodogöra sig kursen krävs kunskaper i svenska.

Summary in English

Litteratur

  • Sanner, M-L., Wennberg, L. Génial 1 Allt-i-ett-bok. Stocskholm: Natur och Kultur. (238 s).
  • Sanner, M-L., Wennberg, L. Génial 1 Elev-CD.
    Anmärkning: CD

Referenslitteratur

  • Wall, K. m.fl. (1999) Bonniers franska grammatik. Stockholm: Bonniers. (336 s).