Kursplan

Kursplan: Franska: Grundläggande kurs I

Kurskod: FR1074
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-18.
Reviderad:
Reviderad 2015-02-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på franska i välkända situationer
  • läsa och visa förståelse för korta texter på franska om bekanta ämnen
  • skriva egna texter på franska i bekanta ämnen
  • översätta enklare meningar till och från franska
  • diskutera grundläggande likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
  • tillämpa grundläggande grammatiska begrepp i analyser.

Innehåll

Kursen omfattar enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets form samt att genomföra grundläggande kontrastiv analys. Studenterna introduceras också till olika språkinlärningsteorier, vilket främjar en reflektion över inlärningsprocessen. För att summera den egna språkutvecklingen hittills, formulerar de problem de mött och hur de löste dem.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, inspelningsuppgifter samt avslutande tentamen.

Arbetsformer

Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1, 3 och 4.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig språkfärdighet del 1 - 4 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet del 1 - 3,5 hp
Moment 3: Skriftlig språkfärdighet del 2 - 4 hp
Moment 4: Muntlig språkfärdighet del 2 - 3,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Denna kurs vänder sig till studenter som saknar tidigare kunskaper i franska.
För att tillgodogöra sig kursen krävs kunskaper i svenska.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:35
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se