Kursplan

Kursplan: Franska: Grundläggande kurs II

Kurskod: FR1075
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-18.
Reviderad:
Reviderad 2016-02-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-02-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt på franska, i både förberedda och spontana situationer
  • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
  • skriva egna korta texter på franska, både fristående och i form av textkommentarer
  • presentera en aspekt av de franskspråkiga ländernas kultur och samhälle
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad.

Innehåll

Kursen omfattar textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Basfärdighet i fransk grammatik tillämpas i grammatiska analyser och i kontrastiva övningar. Kursen introducerar studenterna till olika frankofona länders kultur och samhälle. Studenterna avslutar kursen med en självbedömning av sin språkinlärning utifrån språkinlärningsstrategier.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, inspelningsuppgifter samt avslutande tentamen.

Arbetsformer

Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1, 3 och 4.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig språkfärdighet - 4 hp
Moment 2: Muntlig språkfärdighet - 3,5 hp
Moment 3: Skriftlig språkfärdighet - 4 hp
Moment 4: Muntlig språkfärdighet - 3,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Franska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För att tillgodogöra sig kursen krävs kunskaper i svenska.

Reviderad
13-12-18 (korrigering av förkunskapskrav)
16-02-02 (ändring i mål-formulering)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur