Kursplan

Kursplan: Franska, Språkdidaktik II

Kurskod: FR1076
Poäng: 6 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-04.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på franska samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla gymnasieskolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i franska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas som resurs i språkundervisning samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
 • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I kursen ingår också att studera hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Genom dessa olika teman kopplar studenten kursens innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform för att stimulera deltagarnas aktiva medverkan. Kortare föreläsningar förekommer också. Kursen genomförs i huvudsak på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Franska, Språkdidaktik I, 6 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter FR1038.

Summary in English

Litteratur

 • Malmberg, P m fl. (2000) I huvudet på en elev. Stockholm: Bonniers. (256 s).
  Läsanvisning: Valda delar, ca 100 s.
 • Skolverket. (2007) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. (252 s).
 • Skolverket. (2011) Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf-94. http://www.skolverket.se
 • Skolverket. (2001) Språkboken (valda delar). http://www.skolverket.se
 • Svensson, P. (2008) Språkutbildning i en digital värld. Informationsteknik, kommunikation och lärande. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.
  Läsanvisning: Urval, ca 70 s.
 • Tornberg, U.. (2009) Språkdidaktik. Gleerups. (246 s).

Referenslitteratur