Kursplan

Kursplan: Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900

Kurskod: FR1078
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.
Reviderad:
Reviderad 2016-02-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-02-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper om fransk litteratur och fördjupar förmågan till litterär analys och kritiskt tänkande. Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

  • uppvisa medvetenhet om olika genrer och strömningar inom medeltids- och renässanslitteratur och 1600-, 1700- och 1800-talens franska litteraturhistoria
  • genom tolkningar förstå, diskutera och analysera ett urval romaner, pjäser och dikter från medeltid till 1800-talet
  • behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i relevanta sammanhang
  • muntligt och skriftligt utföra litteraturvetenskapliga analyser av lyrik, dramatik och prosa, samt reflektera över såväl form som innehåll
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
  • kritiskt använda relevanta kunskapskällor (bibliotek, Internet, mm)
  • visa självständighet i studierna.

Innehåll

Kursen omfattar studium av fransk litteratur (romaner, pjäser och poesi) från Medeltid till och med 1800-talet. I kursen ingår litteraturhistoria och litterär analysteknik. Litteraturen behandlas också i skenet av Frankrikes historiska och sociala utveckling.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom inlämningsuppgifter, grupparbete och muntliga redovisningar samt genom ett självständigt skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig redovisning - 2,5 hp
Moment 2: Skriftlig redovisning - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kurserna Franskspråkig litteratur I, 7,5 hp och Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter FR1072.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur