Kursplan

Kursplan: Franska: Grundläggande kurs I A

Kurskod: FR1079
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera på talad franska i enkla vardagliga situationer
  • läsa korta, enkla texter i bekanta ämnen på franska och svara på frågor om dessa
  • skriva egna texter på franska i bekanta ämnen
  • visa viss kännedom om språkets struktur
  • uttrycka sig muntligt på franska i mycket enkla situationer.

Innehåll

Kursen omfattar hörövningar, enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd och varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår, detta både för att utveckla språkfärdigheten och för att utveckla förmågan att reflektera över och analysera språkets struktur. Studenterna introduceras också till olika språkinlärningsteorier, vilket främjar en reflektion över inlärningsprocessen.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och inspelningsuppgifter samt genom en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Stor vikt läggs vid muntlig kommunikation. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig examination – 3, 5 hp
Moment 2: Muntlig examination – 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Denna kurs vänder sig till studenter som saknar tidigare kunskaper i franska.
För att tillgodogöra sig kursen krävs kunskaper i svenska.

Ersätter FR1063.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URD
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:70
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se