Kursplan

Kursplan: Franska: Grundläggande kurs II B

Kurskod: FR1082
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt i både förberedda och spontana situationer på franska
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
  • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
  • skriva egna korta texter på franska
  • visa viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransktalande världen
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i franska språket och därigenom förbereda den studerande för vidare högskolestudier i franska. Kursen omfattar textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Basfärdighet i fransk grammatik tillämpas i grammatiska analyser och i kontrastiva övningar. Kursen introducerar studenterna till olika frankofona länders kultur och samhälle. Studenterna avslutar kursen med en självbedömning av sin språkinlärning.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och inspelningsuppgifter, samt genom en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig examination – 3,5 hp
Moment 2: Skriftlig examination - 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Franska: Grundläggande kurs II A, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Godkänd kurs ger behörighet till fortsatta studier inom huvudområdet franska vid Högskolan Dalarna.

Ersätter FR1054.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur