Kursplan

Kursplan: Franska I med didaktisk inriktning

Kurskod: FR1087
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-04-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det franska språket, om franskspråkig kultur och litteratur samtidigt som de förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmågan att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet,  5,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att utveckla färdigheter i att kommunicera muntligt på franska.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • beskriva de vanligaste termerna inom elementär fonetik
 • redogöra för de franska språkljudens egenskaper och för franskans prosodi
 • förstå och använda fonetisk transkription (IPA)
 • förstå vårdat franskt talspråk
 • kommunicera muntligt i vardagliga sammanhang med ett godtagbart uttal
 • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i muntlig framställning
 • reflektera kring fonetikens betydelse för språkinlärning.

2.
Skriftlig språkfärdighet I,  7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att utveckla förmågan att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • beskriva och tillämpa de vanligaste grammatiska termerna i olika former av språklig analys
 • tillämpa den franska basgrammatiken korrekt i egen textproduktion såsom att på vårdad franska skriva enklare texter eller sammanfatta en tidningsartikel
 • använda ett basordförråd i franska
 • visa grundläggande medvetenhet om och tillämpa kunskaperna om det franska språkets struktur
 • översätta kortare texter, t. ex. en tidningsartikel från svenska till franska
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.

3.
Kultur och samhälle I,  5,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att utveckla grundläggande kunskap om Frankrike och den fransktalande världen.
Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

 • beskriva Frankrikes geografiska särdrag
 • redogöra för begreppet ”la francophonie” och dess betydelse
 • redogöra för och diskutera några viktiga aspekter av kultur och politik i dagens franska samhälle
 • redogöra för, samt muntligt och skriftligt diskutera, ämnen rörande Frankrike och den fransktalande världen
 • förstå och använda sig av informationsteknologin som kunskapskälla och resurs för språklärande
 • diskutera vad kultur i språkundervisningen kan innebära.

4.
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag,  5,5 högskolepoäng

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om modern franskspråkig litteratur.
Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

 • läsa och tolka ett urval litterära texter
 • utföra analys av skönlitterära texter där grundläggande litterära begrepp tillämpas
 • muntligt och skriftligt redogöra för de viktigaste författarna, genrerna, rörelserna, trenderna och strömningarna inom 1900- och 2000-talens franskspråkiga litteratur
 • visa viss självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen,
 • reflektera kring användning av litterära texter i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik A,  6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att ge de studerande en introduktion till språkdidaktik. Delkursen ger en teoretisk grund och kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.
Språkdidaktik B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att de studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse för centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet, 5,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp
Delkurs 3. Kultur och samhälle I, 5,5 hp
Delkurs 4. Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 5,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser franska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av den franska fonetikens huvuddrag och praktiska uttalsövningar. I delkursen ingår också varierade övningar i att förstå talad franska och att kommunicera muntligt i olika situationer. De studerande får planera och genomföra strukturerade muntliga anföranden. Som förberedelse för den kommande lärarprofessionen får de också skriftligt reflektera kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.
Skriftlig språkfärdighet I,  7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en systematisk genomgång av grundläggande delar av den franska grammatiken med tillämpningsövningar av olika slag. Språklig analys görs i samband med olika typer av skrivövningar av både styrd och friare karaktär samt översättningar. Kursen behandlar också hur språklig medvetenhet utvecklas hos elever i olika åldrar.

3.
Kultur och samhälle I,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar ett studium av Frankrikes historia, geografi och samhällsliv. Vidare behandlas aspekter på kultur- och samhällsförhållanden i Frankrike och den fransktalande världen varvid också jämförelser görs med de studerandes egna kulturella erfarenheter.

4.
Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar ett studium av ett urval litterära verk från den franskspråkiga världen från 1900- och 2000-talen. Litteraturen behandlas ur litterär, språklig och historisk aspekt. Kursen omfattar också en litteraturhistorisk orientering till den berörda tidsepoken. Litteraturen diskuteras också utifrån dess didaktiska potential i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik A,  6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i sitt uppdrag i skolan.

6.
Språkdidaktik B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurs 1: Skriftligt arbete med didaktisk inriktning i fonetik samt fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar i form av inspelningar och inför medstudenter på seminarier.
Delkurs 2:
Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter (fri skrivning och översättningar) samt skriftlig sluttentamen.
Delkurs 3:
Fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
Delkurs 4:
Fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt en skriftlig sluttentamen.
Delkurs 5:
Fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.
Delkurs 6
: Fortlöpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt nätbaserade seminarier där de studerande förväntas delta aktivt. Vissa av seminarierna är obligatoriska. Undervisningen sker på franska utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1
Moment 1: Fonetik - 2,5 hp
Moment 2: Muntlig färdighet - 3 hp
Delkurs 2
Moment 1: Grammatik - 5 hp
Moment 2: Skriftlig färdighet, fri skrivning - 2,5 hp
Delkurs 3
Moment 1: Kultur och samhälle I, muntlig redovisning - 2 hp
Moment 2: Kultur och samhälle I, skriftlig redovisning - 3,5 hp
Delkurs 4
Moment 1: Franskspråkig litteratur I, muntlig redovisning - 1,5 hp
Moment 2: Franskspråkig litteratur I, skriftlig redovisning - 4 hp
Delkurs 5
Moment 1: Didaktik A, muntlig och skriftlig redovisning - 6 hp
Delkurs 6
Moment 1: Didaktik B, muntlig och skriftlig redovisning - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Övrigt

Ersätter FR1058.

 • Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
 • Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

The objective of this course is that students will develop basic knowledge about French, and Francophone culture and literature at the same time as they prepare for a future professional career as language teachers. An overall goal is also that students will develop independence in their studies and the ability to reflect on their own learning.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, lägst C-språk kurs B

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:26

Ansök

Ansök på Antagning.se