Kursplan

Kursplan: Franska: Introduktion till lingvistik

Kurskod: FR1089
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
  • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
  • beskriva några aspekter av lingvistikens teorier, metoder och material
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande språkvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
  • visa förmåga att kritiskt använda relevanta kunskapskällor (bibliotek, Internet, mm)
  • visa självständighet i studierna.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till både allmän och fransk lingvistik. Kursen tar även upp vilka forskningsmaterial lingvister brukar studera och med hjälp av vilka metoder.

Examinationsformer

Fortlöpande examination sker genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Begrepp och teorier inom lingvistik - 3 hp
Moment 2: Skriftlig redovisning - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter FR1084.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2URQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2URR
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se