Kursplan

Kursplan: Franska II med didaktisk inriktning

Kurskod: FR1091
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i det franska språket och om franskspråkig kultur och litteratur samtidigt som de förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ytterligare ett övergripande mål är att de studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet II,  7,5 högskolepoäng

Denna delkurs syftar till att de studerande fördjupar de kunskaper och färdigheter som krävs för att kommunicera skriftligt på franska.
Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna:

 • identifiera och förklara olika grammatiska problem inom det franska språket som inlärare av det franska språket vanligtvis stöter på samt reflektera över vad detta innebär i en undervisningssituation
 • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egen skriftlig produktion på franska
 • på franska reflektera över franska akademiska texter
 • på franska författa en mindre, vetenskaplig uppsats enligt vedertagna akademiska konventioner
 • förstå och sammanfatta en längre text på franska
 • redogöra för grammatiska skillnader mellan franska och svenska samt hur dessa kan förklaras för elever
 • översätta texter med olika karaktär från svenska till franska med språklig säkerhet.

2.
Introduktion till lingvistik,  5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
 • beskriva några aspekter av lingvistikens teorier, metoder och material.

3.
Kultur och samhälle II,  5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande på franska kunna:

 • redogöra för huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
 • redogöra för och diskutera några händelser i och aspekter av Frankrikes historia
 • redogöra muntligt och skriftligt för franska förhållanden, såsom kultur, arbetsliv, samhällsproblem och politik samt redovisa och reflektera över hur dessa behandlas i en lärobok i franska
 • reflektera över begreppet kultur i språkundervisningen
 • skriva en självständig uppsats om ett valfritt ämne om kultur eller samhällsförhållanden inom den fransktalande världen samt reflektera över hur uppsatsens resultat har relevans för undervisning i franska.

4.
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900,  5,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att de studerande vidareutvecklar sina kunskaper om fransk litteratur och fördjupar förmågan till litterär analys och kritiskt tänkande. Efter avslutad delkurs ska de studerande på franska kunna:

 • uppvisa medvetenhet om olika genrer och strömningar inom medeltids- och renässanslitteratur och 1600-, 1700- och 1800-talens franska litteraturhistoria
 • genom tolkningar förstå, diskutera och analysera ett urval romaner, pjäser och dikter från medeltid till 1800-talet
 • behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i relevanta sammanhang
 • muntligt och skriftligt utföra litteraturvetenskapliga analyser av lyrik, dramatik och prosa, samt reflektera över såväl form som innehåll
 • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
 • kritiskt använda relevanta kunskapskällor (bibliotek, Internet, mm)
 • visa självständighet i studierna samt reflektera över den egna inlärningen
 • visa viss insikt i vilken typ av franska litterära texter som förekommer i franska läromedel för svensk skola.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i franska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt utvecklar färdigheter att självständigt kunna träffa yrkesprofessionella val beträffande planering och genomförande av språkundervisning inom grund- och gymnasieskola. Delkursen ska även introducera den studerande i vetenskapligt arbete och uppöva förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till såväl elevers olika förutsättningar och behov som till skolans styrdokument och till relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användning av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att tillämpa IKT i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt visa förmåga att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp
Delkurs 2. Introduktion till lingvistik, 5,5 hp
Delkurs 3. Kultur och samhälle II, 5,5 hp
Delkurs 4. Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 5,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser franska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet II,  7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar ett fördjupat studium av fransk grammatik. Kursen innehåller varierade skriftliga samt grammatiska övningar, både av styrd och friare karaktär, såsom sammanfattningar och artikelskrivning. Dessutom ingår övning i översättning.

2.
Introduktion till lingvistik,  5,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en introduktion till både allmän och fransk lingvistik. Delkursen tar även upp vilka forskningsmaterial lingvister brukar studera och med hjälp av vilka metoder.

3.
Kultur och samhälle II,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar såväl en fördjupning som breddning av kunskaper och insikter i förhållande till kursen Franska : Kultur och samhälle I, samt en diskussion om begreppet ”kultur”. Under delkursen analyseras muntligt och skriftligt artiklar och texter som behandlar Frankrikes historia, det franska samhället och den fransktalande världen. De studerande reflekterar även kritiskt kring dessa texter. Delkursen omfattar också studier av det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. I kursen ingår också träning i presentationsteknik och muntlig framställning.

4.
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900,  5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar studium av fransk litteratur (romaner, pjäser och poesi) från Medeltid till och med 1800-talet. I delkursen ingår litteraturhistoria och litterär analysteknik. Litteraturen behandlas också i skenet av Frankrikes historiska och sociala utveckling.

5.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Delkursens innehåll kopplas till de övriga studierna i franskämnet och till den framtida yrkesrollen.

6.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. Den studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till ITK som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. Den studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1: Skriftliga prov i grammatik samt fortlöpande examinering genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Fortlöpande examinering av aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
Delkurs 3: Fortlöpande examinering av aktivt deltagande i seminarier, muntlig framställning och skriftliga inlämningar, därav en självständig kortare text.
Delkurs 4
: Fortlöpande examination genom inlämningsuppgifter, grupparbete och muntliga redovisningar samt genom ett självständigt skriftligt arbete.
Delkurs 5: Aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.
Delkurs 6: Aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform för att stimulera deltagarnas aktiva medverkan. Föreläsningar förekommer också. All undervisning sker på franska, med undantag av vissa gemensamma moment i språkdidaktik som sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1:
Mom. 1: Skriftlig språkfärdighet, skriftlig produktion och grammatik - 5 hp
Mom. 2: Skriftlig språkfärdighet , akademiskt skrivande - 2,5 hp
Delkurs 2:
Mom. 1: Intro till lingvistik, begrepp och teorier inom lingvistik - 2 hp
Mom. 2: Intro till lingvistik, skriftlig redovisning - 3,5 hp
Delkurs 3:
Mom. 1: Kultur och samhälle, muntliga uppgifter - 2 hp
Mom. 2: Kultur och samhälle, skriftliga uppgifter - 2 hp
Mom. 3: Kultur och samhälle, fransk språkhistoria - 1,5 hp
Delkurs 4:
Mom. 1: Franskspråkig litteratur, muntlig redovisning - 1,5 hp
Mom. 2: Franskspråkig litteratur, skriftlig redovisning - 4 hp
Delkurs 5:
Mom. 1: Språkdidaktik II A, muntlig och skriftlig redovisning - 6hp
Delkurs 6:
Mom. 1: Språkdidaktik II B, muntlig och skriftlig redovisning - 6hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Franska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skrifltig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter FR1088.

 • För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.
 • Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

Summary in English

The overall aim of this course is that students will deepen their knowledge about French, and Francophone culture and literature at the same time as they prepare for a future professional career as language teachers. Another overall goal is that students will develop independence in their studies and the ability to reflect on their own learning.

Litteratur

Referenslitteratur