Kursplan

Kursplan: Franska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod: FR1092
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • identifiera och förklara olika grammatiska problem inom det franska språket
  • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egen skriftlig produktion på franska
  • förstå och sammanfatta en längre text på franska
  • på franska reflektera över franska akademiska texter
  • på franska författa en mindre vetenskaplig uppsats enligt vedertagna akademiska konventioner.

Studenter som läser kursen med kontrastiv inriktning förväntas även kunna:

  • redogöra för grammatiska skillnader mellan franska och svenska, och tillämpa sina kunskaper i översättning av prosa
  • översätta texter med olika karaktär från svenska till franska med språklig säkerhet och stilistisk förmåga.

Innehåll

Kursen omfattar ett fördjupat studium av fransk grammatik. Kursen innehåller varierade skriftliga samt grammatiska övningar, både av styrd och friare karaktär, såsom sammanfattningar och artikelskrivning. För kontrastiv inriktning tillkommer översättningar.

Examinationsformer

Skriftliga prov i grammatik samt fortlöpande examinering genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på kursen krävs VG på moment 1.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig produktion och grammatik - 5 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen med kontrastiv inriktning kan ingå i inriktningsblocket Franska i lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Ersätter FR1083.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur