Kursplan

Kursplan: Franska: Litteraturanalys och den fransktalande världen

Kurskod: FR2023
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper om fransk litteratur och förjupar förmågan till litterär analys och kritiskt tänkande. Efter avslutad kurs ska studenten på god franska kunna:

  • analysera, tolka och diskutera ett urval dikter
  • redovisa fördjupade kunskaper om den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
  • analysera och argumentera kring historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter av dessa länder/regioner
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftlig arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen.

Innehåll

I kursen ingår litterär analysteknik för poesi. Litteraturen behandlas i skenet av Frankrikes samt fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Kursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Kursen startar med en historisk orientering om franskans närvaro i världen och fortsätter med ett studium av kultur och litteratur i vissa fransktalande områden/länder. Några filmer, romaner och artiklar kommer att studeras. Kursen omfattar också ett studium av några varianter av franska språket som talas i dessa områden.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig examination, samt genom ett slutligt skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Litteraturanalys - 2 hp
Moment 2: Den fransktalande världen - 5,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 samt en av kurserna Franskspråkig litteratur II, 7,5 hp, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp och Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter FR2020.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur