Kursplan

Kursplan: Franska: Fransk korpuslingvistik

Kurskod: FR2024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
  • redogöra för vad en korpus är och hur den kan användas i forskningen om det franska språket
  • utifrån en egen problemställning, argumentera för valet av korpusmaterial, som kan vara antingen insamlat av studenten själv eller tillgängligt
  • använda relevanta metoder i arbetet med den valda korpusen
  • presentera detta arbete muntligt och skriftligt med ett kritiskt förhållningssätt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom franska språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken. Under kursens gång undersöker studenten autentiska data med hjälp av datorbaserade verktyg.Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa egna språkvetenskapliga frågeställningar.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig examination och bedömning av deltagande vid seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Den studerande förväntas delta aktivt vid seminarierna. All undervisning sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken - 4,5 hp
Moment 2: Eget arbete - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur