Kursplan

Kursplan: Franska: Akademiskt skrivande

Kurskod: FR2025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Moment 1 (Metod, 2,5 hp)
Moment 1 har två varianter: en språkvetenskaplig och en litteraturvetenskaplig. Den studerande väljer själv inriktning.
Den studerande som har valt den språkvetenskapliga varianten förväntas på franska kunna:

  • redogöra för några av de grundläggande metoder som används inom språkvetenskaplig forskning
  • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
  • reflektera kring dessa metoder.

Den studerande som har valt den litterära varianten förväntas kunna:

  • redogöra för några av de grundläggande metoder som används inom litteraturvetenskaplig forskning
  • tillämpa relevanta kritiska metoder på olika texter
  • reflektera kring dessa metoder.

Moment 2 (Akademiskt skrivande, 5 hp)
Efter avslutad kurs förväntas studenten på franska kunna:

  • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
  • producera en egen kortare akademisk text på närmast korrekt språk
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet.

Innehåll

De studerande lär sig om olika språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga metoder. Dessa metoder tillämpas och utvärderas kritiskt. I andra delen av kursen studerar studenterna vetenskapligt skrivande på franska. De producerar även en kortare akademiskt skriven text på franska och granskar kritiskt en annan studerandes text.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom muntliga presentationer på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1 : Metod - 2,5 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp på grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2US9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]60 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp på grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2USA
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]60 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp på grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V5L
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]60 hp i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp på grundnivå 1 och en av kurserna Fransk lingvistik och språkhistoria, 7,5 hp eller Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se