Kursplan

Kursplan: Franska: fokus språkvetenskap

Kurskod: FR2029
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2016-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-02.
Reviderad:
Reviderad 2016-04-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande, på franska, kunna:

 • redogöra för några av de grundläggande metoder som används inom språkvetenskaplig forskning samt reflektera kring dessa metoder
 • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
 • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
 • producera en egen kortare akademisk text på god franska
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet.

2.
Fransk korpuslingvistik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
 • redogöra för vad en korpus är och hur den kan användas i forskningen om det franska språket
 • utifrån en egen problemställning, argumentera för valet av korpusmaterial, som kan vara antingen insamlat av den studerande själv eller tillgängligt
 • använda relevanta metoder i arbetet med den valda korpusen
 • presentera detta arbete muntligt och skriftligt med ett kritiskt förhållningssätt
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • samla in relevant språkvetenskapligt material på franska för en vetenskaplig undersökning
 • visa teoretiska kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor inom samma specialiseringsområde
 • visa prov på självständighet och problemlösningsförmåga, samt ett reflekterande förhållningssätt
 • författa ett skriftligt teoretiskt arbete på god franska där den studerande använder för arbetet tillämpliga metoder och kan söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera och sammanställa erhållna resultat
 • ta till sig och använda olika synpunkter, från handledaren såväl som från medstuderande, för att kunna arbeta vidare med den egna texten
 • analysera och kritiskt granska ett examensarbete på franska på ett konstruktivt sätt och diskutera det muntligt
 • visa prov på korrekt hänvisningsteknik, korrekta citat och korrekt samt relevant bibliografi
 • på franska diskutera sitt eget examensarbete muntligt.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Den studerande lär sig om olika språkvetenskapliga metoder. Dessa metoder tillämpas och utvärderas kritiskt. Den studerande studerar vetenskapligt skrivande på franska och producerar en kortare akademiskt skriven text på franska samt granskar kritiskt en medstuderandes text.

2.
Fransk korpuslingvistik,  7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom franska språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken. Under delkursens gång undersöker den studerande autentiska data med hjälp av datorbaserade verktyg. Den studerande erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa egna språkvetenskapliga frågeställningar.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Den studerande gör en självständig studie med språkvetenskaplig inriktning. Ämnet väljs i samråd med handledaren. Delkursen inleds med ett kort metodavsnitt. Den studerande ska inom delkursens ram författa ett examensarbete på franska om 20-25 sidor (7500-9000 ord), där det för godkännande förutom metodkunskap även krävs att vetenskaplig formalia är uppfylld. Examensarbetet försvaras vid ett seminarium.

Examinationsformer

Delkurs1: Delkursen examineras fortlöpande genom muntliga presentationer på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Delkursen examineras fortlöpande genom muntliga presentationer på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3: Delkursen examineras genom författande av ett vetenskapligt examensarbete, muntligt försvarande av texten samt muntlig opponering på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Delkurs 1: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är centrala för delkursen och den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.
Delkurs 2: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas delta aktivt vid seminarierna. All undervisning sker på franska.
Delkurs 3: Undervisningen bedrivs i föreläsningsform, seminarieform och som enskild handledning. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För delkurs 3 är betygsskalan A – F.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget A eller B på moment 5 samt betyget VG på moment 2 och 3.

Betygsrapportering:
Delkurs 1:
Moment 1: Akademiskt skrivande - metod - 2,5 hp (U-VG)
Moment 2: Akademiskt skrivande - 5 hp (U-VG)
Delkurs 2:
Moment 3: Grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken - 4,5 hp (U-VG)
Moment 4: Eget arbete - 3 hp (U-VG)
Delkurs 3:
Moment 5: Examensarbete för kandidatexamen - 15 hp ( A-F)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 högskolepoäng i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 högskolepoäng och Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur