Kursplan

Kursplan: Franska: fokus litteratur

Kurskod: FR2030
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2016-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-02.
Reviderad:
Reviderad 2016-04-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande, på franska, kunna:

 • redogöra för några av de grundläggande metoder som används inom litteraturvetenskaplig forskning, samt reflektera kring dessa metoder
 • tillämpa relevanta kritiska metoder på olika texter
 • visa förtrogenhet med uppbyggnaden av vetenskapliga texter, vilket innefattar bland annat formulering av grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, samt utformande av egna vetenskapligt baserade argument
 • producera en egen kortare akademisk text på god franska
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som brister i arbetet.

2.
Litteraturanalys och den fransktalande världen,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande, på god franska, kunna:

 • analysera, tolka och diskutera ett urval dikter
 • redovisa fördjupade kunskaper om den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
 • analysera och argumentera kring historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter av dessa länder/regioner
 • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftlig arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • samla in relevant litterärt material på franska för en vetenskaplig undersökning
 • visa teoretiska kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor inom samma specialiseringsområde
 • visa prov på självständighet och problemlösningsförmåga, samt reflekterande förhållningssätt
 • författa ett skriftligt teoretiskt arbete på god franska där den studerande använder för arbetet tillämpliga metoder och kan söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera och sammanställa erhållna resultat
 • ta till sig och använda olika synpunkter, från handledaren såväl som från medstuderande, för att kunna arbeta vidare med den egna texten
 • analysera och kritiskt granska ett examensarbete på franska på ett konstruktivt sätt och diskutera det muntligt
 • visa prov på korrekt hänvisningsteknik, korrekta citat och korrekt samt relevant bibliografi
 • på franska diskutera sitt eget examensarbete muntligt.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Akademiskt skrivande,  7,5 högskolepoäng

Den studerande lär sig om olika litteraturvetenskapliga metoder. Dessa metoder tillämpas och utvärderas kritiskt. I andra momentet av delkursen studerar den studerande vetenskapligt skrivande på franska. Den studerande producerar även en kortare akademiskt skriven text på franska och granskar kritiskt en medstuderandes text.

2.
Litteraturanalys och den fransktalande världen,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ingår litterär analysteknik för poesi. Litteraturen behandlas i relation till Frankrikes samt fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Delkursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Delkursen startar med en historisk orientering om franskans närvaro i världen och fortsätter med ett studium av kultur och litteratur i vissa fransktalande områden/länder. Några filmer, romaner och artiklar studeras. Delkursen omfattar också ett studium av några varianter av franska språket som talas i dessa områden.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Den studerande gör en självständig studie med litteraturvetenskaplig inriktning. Ämnet väljs i samråd med handledaren. Delkursen inleds med ett kort metodavsnitt som anpassas till den inriktning den studerande har valt. Den studerande ska inom delkursens ram författa ett examensarbete på franska om 20-25 sidor (7500-9000 ord), där det för godkännande förutom metodkunskap även krävs att vetenskaplig formalia uppfylls. Examensarbetet försvaras vid ett seminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras fortlöpande genom muntliga presentationer på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2:
Delkursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig examination, samt genom ett slutligt skriftligt arbete.
Delkurs 3:
Delkursen examineras genom författande av ett vetenskapligt examensarbete, muntligt försvarande av texten samt muntlig opponering på en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Delkurs 1: Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är centrala för kursen och studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.
Delkurs 2: Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.
Delkurs 3: Undervisningen bedrivs i föreläsningsform, seminarieform och som enskild handledning. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För delkurs 3 är betygsskalan A – F.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget A eller B på moment 5 samt betyget VG på moment 2 och 4.

Betygsrapportering:
Delkurs 1:
Moment 1: Akademiskt skrivande - metod - 2,5 hp (U-VG)
Moment 2: Akademiskt skrivande - 5 hp (U-VG)
Delkurs 2:
Moment 3: Litteraturanalys - 2 hp (U-VG)
Moment 4: Den fransktalande världen - 5,5 hp (U-VG)
Delkurs 3:
Moment 5: Examensarbete för kandidatexamen - 15 hp (A-F)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 högskolepoäng i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franska: Franskspråkig litteratur II : Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, och Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur