Kursplan

Kursplan: Franska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: FR2033
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i franska och sin teoretiska medvetenhet inom franskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera forskningsresultat av relevans för den kommande yrkesutövningen som ämneslärare i franska.

Delkurser

1.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av franskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom franskämnet.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat ämnesdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

2.
Fransk textanalys: diskurs och korpus,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken och inom diskursanalys
 • utifrån en diskursanalytisk problemställning, argumentera för valet av korpusmaterial
 • använda relevanta metoder i arbetet med den valda korpusen
 • presentera detta arbete muntligt och skriftligt med ett kritiskt förhållningssätt
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras arbeten.

3.
Litteraturanalys och den fransktalande världen,  7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att den studerande vidareutvecklar sina kunskaper om fransk litteratur och förjupar förmågan till litterär analys och kritiskt tänkande. Efter avslutad kurs ska den studerande på god franska kunna:

 • analysera, tolka och diskutera ett urval litterära verk
 • redovisa fördjupade kunskaper om den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
 • analysera och argumentera kring historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter av dessa länder/regioner
 • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftlig arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen.

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser.

Delkurser

1.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och fokuserar på franskämnets vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det ämnesdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

2.
Fransk textanalys: diskurs och korpus,  7,5 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom franska språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken, och till sociokulturella synsätt inom diskursanalysen. Grundläggande diskursanalytiska begrepp såsom talakter, genre och textfunktioner diskuteras och problematiseras utifrån autentiskt textmaterial. Under delkursens gång undersöker den studerande språkdata med hjälp av datorbaserade verktyg. Den studerande erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa egna frågeställningar relaterade till diskursanalys.

3.
Litteraturanalys och den fransktalande världen,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas litteraturen i skenet av Frankrikes samt fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Delkursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Delkursen startar med en historisk orientering om franskans närvaro i världen och fortsätter med ett studium av kultur och litteratur i vissa fransktalande områden/länder. Några utdrag ur filmer, romaner och artiklar kommer att studeras. Delkursen omfattar också ett studium av några varianter av franska språket som talas i dessa områden.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom deltagande i obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, genom presentation och försvar av ett skriftligt examensarbete, samt genom opposition på en medstuderandes examensarbete.
Delkurs 2 examineras kontinuerlig genom muntliga och skriftliga uppgifter och bedömning av prestationen på seminarierna.
Delkurs 3 examineras kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter, samt genom ett slutligt skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen i kursen sker på franska.
Delkurs 1:
Undervisningen ges i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventileringsseminarium.
Delkurs 2 och 3: Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs 1 samt på delkurs 2, moment 2 (3 hp) och delkurs 3, moment 2 (5,5 hp).

Betygsrapportering:
Helkursbetyg (U-VG)
Delkurs 1: Moment 1: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp (U-VG)
Delkurs 2: Moment 1: Textanalys - Grundläggande koncept och idéer - 4,5 hp (U-VG)
Delkurs 2: Moment 2: Textanalys - Eget arbete - 3 hp (U-VG)
Delkurs 3: Moment 1: Litteraturanalys - 2 hp (U-VG)
Delkurs 3: Moment 2: Den fransktalande världen - 5,5 hp (U-VG)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Franska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter FR2031.

Summary in English

The overall aim of the course is to enable students to deepen both their knowledge of French and their theoretical awareness in the different components of French. They will develop their ability to critically and independently utilize, analyze and systematize research results that are relevant to their future professional practice as a teacher of French.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VM9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Franska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:26

Ansök

Ansök på Antagning.se