Kursplan

Kursplan: Franska: Talad franska; syntax, fonetik och perception

Kurskod: FR3014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2014-09-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om talad franska och dess olika varianter vad gäller uttal, syntax och vokabulär. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskaper om svenska franskstuderandes förmåga att uppfatta talad franska.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för god kunskap om modernt franskt talspråk och dess olika varianter
  • visa god kunskap om den talade franskans syntax, fonetik och fonologi
  • analysera olika genrer av talad franska
  • redogöra för de vanligaste problemen som svenska inlärare av franska har när det gäller perception av talad franska samt beskriva och förklara varför dessa problem uppstår.

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier i franskt talspråk. I kursen behandlas och analyseras modernt franskt talspråk ur syntaktisk, fonetisk och sociolingvistisk synvinkel. I kursen ingår också varierade övningar i att förstå talad franska samt en genomgång av vanliga svårigheter hos svenska franskstuderande när det gäller att uppfatta och förstå talad franska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i franska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur