Kursplan

Kursplan: Franska: Argumentations- och presentationsteknik

Kurskod: FR3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2014-09-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att de studerande får både en teoretisk bas och träning i hur man kan använda det franska språket i yrkesmässiga situationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva olika affärsdokument på mycket god franska
  • uttrycka sig muntligt i mötes- och debattsituationer på mycket god franska
  • argumentera utförligt och övertygande på franska både skriftligt och muntligt
  • identifiera strategier i sin motparts tal och använda samma och andra retoriska grepp i egen skriftlig och muntlig produktion.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i skriftlig och muntlig franska utifrån ett argumentations- och presentationsperspektiv. Olika typer av skriftliga och muntliga produktioner som används i franska yrkesmässiga situationer studeras och analyseras. Den studerande lär sig de viktigaste retoriska begreppen och övar sig i att argumentera i tal och skrift genom att producera olika dokument och utföra muntliga presentationer som är sedvanliga i yrkesmässiga situationer på franska.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt muntliga föredrag.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i franska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur