Kursplan

Kursplan: Franska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: FR3020
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2015-04-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ytterligare fördjupar såväl sina kunskaper i franska och sin teoretiska medvetenhet inom franskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat av betydelse för den kommande yrkesutövningen som ämneslärare i franska.

Delkurser

1.
Franska språkets lingvistiska struktur,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på franska kunna:

 • redogöra för centrala begrepp och termer för att beskriva franskans språkliga struktur och kunna tillämpa dessa i samband med analyser
 • redogöra för de viktigaste språkliga strukturerna där franskan systematiskt skiljer sig från ett annat språk – helst svenska eller ett annat germanskt språk – och kunna redovisa en diskussion av ett urval av dessa i ett skriftligt arbete utifrån en egenvald, begränsad korpus.

2.
Argumentation och skrivande,  7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande syfte är att förbereda den studerande inför uppgiften att skriva ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

 • visa god kännedom om olika typer av argumentation som förekommer i olika texter såsom vetenskapliga artiklar, recensioner och avhandlingar
 • redogöra för hur vetenskapliga texter kan vara strukturerade
 • praktiskt tillämpa ovanstående kunskaper i form av olika självständigt genomförda analysuppgifter på i det närmaste korrekt franska
 • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av franskämnets didaktiska frågeställningar. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete I formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Franska språkets lingvistiska struktur,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller avancerade studier i franskt skriftspråk och analyser av olika typer av franska språkliga strukturer. Utifrån litteratur introduceras begrepp och termer. Det visas även hur det språkliga systemet kan studeras vetenskapligt. Den studerande formulerar och definierar med hjälp av läraren och kursdeltagarna en forskningsfråga. En korpus definieras och kursdeltagarna genomför sedan en analys av materialet.

2.
Argumentation och skrivande,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller avancerade studier i franskt skriftspråk och argumentation, vilket innefattar kritisk läsning av ett urval argumentativa texter på franska. Under delkursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en vetenskaplig recension.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Detta andra examensarbete utgör en fördjupning och perspektivering av det ämnesdidaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras och vidareutvecklas problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i det kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation baserad på rapporten.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en vetenskaplig recension.
Delkurs 3 examineras genom deltagande i obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, genom presentation och försvar av ett skriftligt examensarbete, samt genom opposition på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker på franska.
Delkurs 1
ges i form av föreläsningar och seminarier.
Delkurs 2
ges i form av seminarier.
Delkurs 3 ges i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget A eller B på delkurs 3 samt betyget VG på delkurs 1, moment 1 (5 hp) och bägge momenten i delkurs 2 (5 + 2,5 hp).

Betysrapportering:
Helkursbetyg (U-VG)
Delkurs 1: Moment 1: Språkets lingvistiska struktur, forskningsuppgift - 5 hp (U-VG)
Delkurs 1: Moment 2: Språkets lingvistiska struktur, seminarier - 2,5 hp (U-VG)
Delkurs 2: Moment 1: Argumentation - 5 hp (U-VG)
Delkurs 2: Moment 2: Vetenskaplig recension - 2,5 hp (U-VG)
Delkurs 3: Moment 1: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp (A-F)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Franska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter FR3013.

Summary in English

The overall goal of this course is for students to deepen both their knowledge of French and their theoretical awareness in the different components of French. They will develop their ability to critically and independently utilize, analyze and systematize research results that are relevant to their future professional practice as a teacher of French.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2USX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Franska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:26

Ansök

Ansök på Antagning.se