Kursplan

Kursplan: Franska: Magisterexamensarbete

Kurskod: FR3022
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Franska (FRA)
Ämnesgrupp: Franska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd 2016-04-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper inom ett språk- eller litteraturvetenskapligt område inom ämnet franska och förmåga till vetenskapsteoretisk reflexion
  • visa insikter i områdets aktuella forskningsfrågor
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar utifrån ett kritiskt granskande förhållningssätt
  • utifrån en frågeställning självständigt söka, samla, kritiskt värdera samt tolka och analysera relevant material som ska ligga till grund för att inom givna tidsramar utföra en studie med högt ställda krav avseende teori, forskningsanknytning, vetenskaplig metod, forskningsetiska aspekter och referenshantering
  • ta till sig konstruktiva synpunkter från såväl lärare som andra studenter och genom egen konstruktiv respons, kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten samt självständigt försvara sitt eget examensarbete
  • muntligt och skriftligt uttrycka sig på akademisk franska med mycket stor språklig precision och i det närmaste korrekt.

Innehåll

Den studerande genomför ett skriftligt arbete på i det närmaste korrekt franska som består av en 25-30 sidor (9000-12000 ord) lång uppsats utifrån en språk- eller litteraturvetenskaplig frågeställning. I kursen ingår också att muntligt presentera och argumentera för egna resultat och argument liksom att kritiskt analysera andras examensarbeten.

Examinationsformer

Examination sker genom det skriftliga examensarbetet, försvarandet av detsamma vid en muntlig ventilering och opponering på annans examensarbete.

Arbetsformer

Enskild handledning och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen om 180 hp, med 90 hp inom huvudområdet franska samt 30 hp i franska på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur