Kursplan

Kursplan: Fysik 2

Kurskod: FY0007
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Preparandnivå
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Fysik (FYA)
Ämnesgrupp: Fysik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • utföra enklare beräkningar på harmonisk svängning och stående vågor för att redogöra för fenomen inom vardag och teknik,
 • analysera reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse, samt redogöra för dopplereffekten och vågors intensitet vid utbredning,
 • redogöra för våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning samt materiens vågegenskaper,
 • redogöra för atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra,
 • räkna med vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd,
 • analysera centralrörelse och tvådimensionell rörelse i gravitationsfält, särskilt kaströrelse,
 • simulera tvådimensionell rörelse med hjälp av numeriska metoder,
 • redogöra för samband mellan elektriska och magnetisk fält, särskilt magnetisk fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält samt induktion,
 • diskutera begreppet växelspänning och kunna redogöra för principerna för växelspänningsgeneratorn och transformatorn,
 • redogöra för metoder för undersökning av universum, särskilt elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden samt metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter,
 • diskutera aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn och planetbildning.

Innehåll

I första delen behandlar kursen mekaniska vågor, ljusvågor och kvantfysik samt kraft och rörelse i två dimensioner. Vidare behandlas elektromagnetiska fält, rörelse i fält samt induktion och astrofysik.

Examinationsformer

Två skriftliga salstentamina ger vardera 4 hp (U, 3, 4, 5)
Laborationerna är uppdelade på två perioder. I varje period ger godkända laborationer 1 hp (U-G). Betyget baseras på de skriftliga tentamina.

Arbetsformer

Föreläsning, lektioner och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8/A8 (Matematik D/Matematik 3c och Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2) eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1

Övrigt

Innehållet motsvarar kursen Fysik 2 på gymnasieskolans naturvetenskapliga program.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur