Kursplan

Kursplan: Termodynamik

Kurskod: FY1016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Fysik (FYA)
Ämnesgrupp: Fysik
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna

  • redogöra för termodynamikens grundbegrepp
  • formulera och lösa termodynamiska problem för enklare verkliga material och processer
  • visa kännedom om fenomenen rörande värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning och kunna utföra beräkningar inom området
  • tillämpa termodynamiska och strömningsmekaniska teorier och modeller i laborationer samt reflektera över deras giltighet och begränsningar.
  • beskriva komponenters funktion och praktiska användning, huvudsakligen värmeväxlare, värmepumpar och kylmaskiner,
  • utföra termodynamiska och strömningsmekaniska beräkningar på såväl system som på enskilda komponenter inom det energitekniska området, huvudsakligen en värmepumps värmefaktor, tryckförluster i ett rörsystem eller värmeförlusten genom en vägg.

Innehåll

I kursen behandlas termodynamikens grundläggande lagar och begrepp, tillståndsvariabler, första och andra huvudsatsen, energiformer och energiomvandlingar och kretsprocesser, energibalanser, allmänna gaslagen, ideala och verkliga gaser, entalpibegreppet, värmekapacitet och värmetransport.

I kursen beskrivs även jämviktsvillkor och modellering av faser och fasövergångar, ångors termodynamik och ångprocesser, värmeöverföring och värmeväxlare, värmepumpar och kylmaskiner, strömningslärans grunder, mätning av tryck och flöde, tryckfallsberäkningar, samt energikvalité och effektiv energianvändning.

Examinationsformer

Genomförda laborationer och dito rapporter, 3 hp (U-G)
Två skriftliga salstentammina, 3 hp och 1,5 hp (U,3,4,5)

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyg på kursen sätts efter bedömning av de båda skriftliga tentamina.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
  • Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VK3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se