Kursplan

Kursplan: Arbetsplatsförlagt projekt i grafisk design

Kurskod: GT1035
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-08-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • i projektform genom intervjuer och direktobservationer kartlägga och därefter skriftligen redogöra i detalj för arbetsflödet och arbetsroller vid en grafisk arbetsplats (1)
 • kritiskt diskutera valda arbetsmetoder och givna resultat, samt sätta resultaten i relation till tidigare studier och kunskaper. (2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • kritiskt reflektera över sin och anställdas syn på sin profession, särskilt inbegripet hållbar utveckling, kundrelationer och etiska ställningstaganden (3)
 • kontinuerligt reflektera över de utmaningar som arbetet medfört samt de strategier som nyttjats för att övervinna dessa (4)
 • identifiera sitt ytterligare behov av kunskap och färdigheter inom det arbetsplatsförlagda projektets område. (5)

Innehåll

Kursen genomförs i form av ett arbetsplatsförlagt projekt vid en grafisk arbetsplats. Studenten ansvarar själv för att i samråd med kursansvarig finna en lämplig arbetsplats. Projektets syfte är att möjliggöra för studenten att dels skaffa sig djupare förståelse kring det praktiska arbetet i branschen, dels utveckla sin reflekterande förmåga kring sitt och andras arbetssätt och syn på sin profession.

I samband med att studenten själv praktiserar vid arbetsplatsen och involveras i organisationen arbete, genomför studenten en detaljerad kartläggning av organisationens arbetsflöde och de anställdas arbetsroller genom djupgående intervjuer och direktobservationer. Kartläggningen av arbetsflödet innefattar bl.a. arbetssteg, beslutsprocesser och flöde av information.

I samband med kartläggningen undersöker studenten även de anställdas syn på sin profession, med särskilt fokus på attityder och arbetssätt kring hållbar utveckling, kundrelationer och etiska ställningstaganden.

Studenten sammanställer resultaten från kartläggningen i form av en skriftlig rapport där resultaten och metodvalet kritiskt diskuteras, och där resultaten även sätts i relation till tidigare studier och kunskaper för att påvisa eventuella skillnader och likheter.

Studenten redogör och reflekterar dessutom kontinuerligt i form av återkommande reflektionsprotokoll (dagboksinlägg) över de utmaningar (både praktiska och abstrakta) som arbetet medfört, de strategier som nyttjats för att övervinna dessa samt över sin egen syn på professionen. Återkoppling fås kontinuerligt från lärare.

Kursen avslutas med att studenten kritiskt reflekterar över sina vunna erfarenheter samt identifierar sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter inom det arbetsplatsförlagda projektets område.

Examinationsformer

 • Skriftlig rapport (4,5 hp: U, G, VG): mål 1–3
 • Individuella reflektionsprotokoll (3 hp: U, G): mål 3, 4 och 5

Arbetsformer

Självständigt arbete vid en grafisk arbetsplats samt inspelade föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Den skriftliga rapporten styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
 • Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Design av interaktiva webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Bildbehandling, 7,5 hp, grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 2, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Prepress, 7,5 hp, Grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten ansvarar för att på egen hand finna en grafisk arbetsplats att genomföra projektet vid. Med grafisk arbetsplats avses här en organisation som arbetar med grafisk kommunikation för tryck- och/eller skärmmedia.

Innan kursstart ska studenten inhämtat godkännande från kursansvarig samt inlämnat en godkänd redogörelse för den valda arbetsplatsens verksamhetsområde och vilka arbetsuppgifter som studenten primärt ska genomföra vid arbetsplatsen utöver ovan nämnda kartläggning.

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Summary in English

Knowledge and understanding

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • in project form through the use of in-depth interviews and observations, conduct a detailed survey on the work flow and the working roles involved at a graphic design workplace. (1)
 • critically discuss the methodology used and the results obtained, and place these in relation to earlier studies and knowledge. (2)

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • critically reflect upon his or her perception, as well as upon the perception of employees, of the profession, especially regarding sustainability, client relations and ethics. (3)
 • reflect continuously upon the challenges that the work presented and upon the strategies that were used to overcome these. (4)
 • identify his or her need for further knowledge and practical skills in relation to the on-the-job project. (5)

Litteratur

Referenslitteratur