Kursplan

Kursplan: Fotorealistisk 3D-framställning

Kurskod: GT1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva de arbetsmoment som vanligtvis krävs för att skapa fotorealistisk 3D-grafik (1)
 • definiera och korrekt använda termer inom området (2)
 • ange utvalda parametrar som påverkar renderingstiden och bildkvaliteten (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • kritiskt granska fotorealistisk 3D-grafik (4)
 • på effektivt sätt skapa grundläggande 3D-grafik med ett fotorealistiskt resultat (5)
 • använda simulationsverktyg för att underlätta komplicerad 3D-modellering (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • motivera när framställning av 3D-grafik respektive fotografi är att föredra i ett givet produktionssammanhang (7)
 • aktivt reflektera över sina kunskaper och färdigheter inom 3D-framställning (8)

Innehåll

Den största delen av kursen fokuserar på att med hjälp av genomgångar, praktiska övningar och inlämningsuppgifter ge studenten praktiska kunskaper om 3D i Cinema 4D, bl.a. med fokus på arbetsmomenten:

 • Fotorealistisk 3D
 • Modellering
 • Material
 • Texturering
 • Ljus
 • Skuggor
 • Rendering
 • Simulationer som modelleringsverktyg
Kursen belyser vilken kunskap som måste uppnås för att arbeta med 3D-grafik samt vilka färdigheter en grafisk designer behöver för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med en 3D-artist professionellt.

Studenten får under en föreläsning och internetbaserade gruppdiskussioner granska fotorealistisk 3D-grafik och ska därefter skriftligt redovisa för hur han/hon granskar fotorealistisk 3D-grafik.

Studenten lär sig några animationsverktyg som hjälper 3D-artister simulera hur flera objekt dynamiskt interagerar med varandra. Studenten arbetar sedan vidare med 3D-objektet mot en stillbild med hjälp de former som simulationen genererat.

Studenten tränas också på (särskilt i samband med inlämningsuppgifter) att med hjälp av självutvärdering bedöma sina egna begränsningar inom Cinema 4D för att därigenom reflektera och identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper.

Examinationsformer

Skriftligt prov (1 hp) mål 1 och 3
Inlämningsuppgifter med redovisningar (4 hp) mål 2, 4, 5 och 6
Praktisk tentamen (1,5 hp) mål 5 och 6
Muntligt prov (1 hp) mål 7 och 8

Arbetsformer

Internetbaserade övningar, föreläsningar och gruppdiskussioner.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Kursen hålls helt på distans.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur